פלטפורמתPremium Agenda  הנה שירות הכרוך בתשלום של דמי מנוי חודשיים השמור למשתמשים הרשומים עם פרופיל מאמן. השירות מציע סדר יום וירטואלי עם ניהול זמני שיעורים. השירות גם יסייע למשתמשים הרשומים כשחקנים על ידי שיפור ביצועיהם.

אפליקצייתSmatchMe  שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו בכל צורה ואופן. על כן, המשתתפים מאשרים בזאת כי הגישה אל או המשך השימוש באפליקציה לאחר השינויים מעידים על קבלת התנאים וההתניות כפי שעודכנו או שונו.

1.     פלטפורמת PREMIUM AGENDA

א.   זהו שירות פרמיום של SmatchMe ל"מאמן פרימיום", עם כל האפשרויות והתכונות, הכרוך בתשלום.

ב.   התנאים וההתניות של שירות הפרימיום החלים על משתמשי הפרימיום, כמפורט למטה, חלים גם על רישום הפרימיום. אלא אם כן צוין אחרת בתנאים ובהתניות אלו, כל שאר ההוראות של תנאים והתניות אלו חלים גם על משתמשי פרימיום.

ג.   על ידי רישום כמאמן פרימיום, הצהרת כי גילך מעל 16 שנים והנך רשאי להתקשר באופן חוקי בחוזים על פי הדין החל בנידון. אם התיאור לעיל אינו עולה בקנה אחד עם האמת, אפליקציית SmatchMe לא תהיה כפופה לתנאי פרימיום אלו.

2.     קטינים.

רק אנשים הרשאים על פי הדין החל בנידון להתקשר באופן חוקי בחוזים בשם עצמם מורשים להירשם לפלטפורמת Agenda Premium.

3.     השלכות הרישום

א.   על ידי הרישום, הנך מאשר בזאת באופן בלתי מותנה כי הנך ומבין ומקבל תנאים והתניות אלו, וכי כל נתוני הרישום נכונים, מדויקים, עדכניים ושלמים, והנך מתחייב בזאת לשמור את כל פרטי הרישום במצב עדכני.

ב.   כל משתמש יכול להירשם לפלטפורמת Agenda Premium פעם אחת בלבד, ולאשר במהלך רישומו/ה כי הוא/היא אף פעם לא נרשם לחשבון של SmatchMe בעבר, וכי הוא/היא לא ביטל חשבון משתמש שהופעל בעבר.

ג.   לאחר הרישום, המשתמש (להלן, "מאמן פרימיום") יכול לגשת לשירות Agenda Premium. השירות מצוי באפליקציה הניתנת לגישה באמצעות הזנת כתובת הדוא"ל שלך והסיסמה שבחרת.

4.     הזכויות של SmatchMe

א.   אפליקציית SmatchMe שומרת לעצמה את הזכות לדחות משתמשים ללא מתן כל הסבר. במקרה זה, הנתונים המשודרים נמחקים מיד.

ב.   אם המשתמש מספק מידע כוזב, בלתי מדויק, לא עדכני או חלקי, או שלאפליקציית SmatchMe יש יסוד סביר להניח כי מידע זה הנו כוזב, בלתי מדויק, לא עדכני או חלקי, לאפליקציית SmatchMe תהיה שמורה הזכות להשעות או לסיים את המינוי מיד וללא מתן הודעה מראש, ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי בשירותי הפרימיום (או כל חלק שלהם), מבלי שלמשתמש הרשום תהיה כל זכות לקבלת החזר של כל סכום ששולם קודם.

ג.   בכל מקרה, אפליקצייתSmatchMe שומרת לעצמה את הזכות לפנות למשתמש בכל עת כדי לאמת את נתוני הרישום.

דרישות לרישום מנוי. כדי להשתמש בשירות Premium Agenda למשתמשי פרימיום, על המשתמש (1) להיות משתמש רשום וכן (2) לשלם את המחיר שנקבע, כולל מע"מ, אם חל בנידון, וכל ההיטלים או הסכומים האחרים הקשורים לשירותי פרימיום, באמצעות כרטיס אשראי, דרך חנות היישומים או כל צורת תשלום אחרת המקובלת על ידיSmatchMe  (להלן, ה"מינוי").

5.     סוגי תמחור ומינויים.

א.   אפליקציית SmatchMe מציעה את שירות המינוי במחיר של 12.99 יורו לחודש. המחיר נתון לשינוי בכל עת על פי שיקול דעתה של SmatchMe, וכל שינוי במחיר יפורסם באפליקציה, באתר האינטרנט או בחנויות.

ב.   התשלום יבוצע מראש מידי חודש, עם תקופת ניסיון ראשונית של 3 חודשים, וכאשר המינוי נחתם ושולם, תקופת התוקף שנבחרה תקושר לחשבון שלך.

ג.   ניתן לבצע את התשלום באמצעות מערכות תשלום מקוונות שונות. אם אפליקציית SmatchMe לא תוכל לגבות את הסכום לפירעון מחשבון שצוין על ידיך בשל העדר אשראי מספיק, הרי שתידרש לשאת בכל העלויות הכרוכות בכך, לרבות עמלות בנקאיות הקשורות לכל פריטי חיוב או הוצאות קשורות. אפליקציית SmatchMe יכולה לשלוח חשבוניות ותזכורות לתשלום למשתמש באמצעות דוא"ל.

ד.   חידוש אוטומטי. בתום תקופת המינוי (חודש), יחויב כרטיס האשראי שלך אוטומטית במחיר המינוי הסטנדרטי המצוי בתוקף במועד המינוי, ופירושו שבמקרה זה לא יחולו מחירי מבצעים מיוחדים כלשהם, והמינוי יחודש למשך אותה תקופה, אלא אם כן ביקשת ביטול לפני תום תקופת המינוי הנוכחי. מחיר המינוי הסטנדרטי זמין באפליקציה ובחנויות של אפל וגוגל.

ה.   ביטול. ניתן לבטל את המינוי לשירות Agenda Premium בכל עת על ידי ביטול האפליקציה. אלא אם כן צוין אחרת, SmatchMe לא תחזיר את הסכומים ששולמו קודם.

ו.   תאריך יעד. כאמור לעיל, אם לא נעשה כל ביטול יחודש המינוי תמיד מחודש לחודש.

6.     פרטי קשר. ניתן לפנות אלינו בשאלות או לדיווח על הפרות כלשהן של תנאי Agenda Premium בכתובת contact@smatchme.net

7.     החלת תנאים והתניות אחרים. אלא אם כן צוין אחרת בכל שאר ההוראות, התנאים וההתניות הכללים של השימוש באפליקצייתSmatchMe  יחולו בנידון.